Home / Velikani psihologije / Abraham Harold Maslow
Abraham Harold Maslow

Abraham Harold Maslow

Abraham Harold Maslow; 01. april 1908 – 08. jun 1970.

Abraham Harold Maslow; 01. april 1908 – 08. jun 1970.

Iako se rodio prvog aprila, rođenje Abrahama Harolda Maslowa uopšte nije bilo šala njegovim roditeljima. On je najstariji od sedmoro djece oca Samuela i majke Rose, prve generacije jevrejskih imigranata iz Rusije, koji su odlučili da se presele u New York, Brooklyn. Svoje djetinjstvo Maslow je proveo u četvrti u kojoj se konstantno suočavao sa antisemitizmom, od strane učitelja i vršnjaka koji su ga često proganjali, a u nekoliko situacija i bacali kamenje na njega. Kod kuće nije bila ništa bolja situacija.

Prema njegovim riječima, otac je volio viski, žene i tuče. Često je isticao kako je mladi Abraham izrazito ružan i glup. Odnos sa majkom takođe je bio loš. Ona je držala katanac na frižideru, a otvarala ga je samo onda kada je bila dobre volje. Jednom prilikom, Maslow je pronašao mačiće na ulici te ih sakrio u podrum porodične kuće, gdje im je pokušao dati malo mlijeka. Tada je naletila majka koja se razbjesnila te ščepala mačiće i bacila ih o zid. S obzirom na okruženje u kojem se Maslow nalazio, nije mu preostajalo ništa drugo nego da se posveti knjigama i učenju.

Kako on to i sam kaže:

„Bio sam mali jevrejski dječak u ne jevrejskom naselju. To je nešto kao biti prvi crnac upisan u potpuno ‘bijelu’ školu. Bio sam izolovan i nesrećan. Odrastao sam u bibliotekama i među knjigama, bez prijatelja“.

S vremenom, otuđenost od roditelja prerasla je u potpuni prekid komunikacije. Jedina osoba s kojom je imao i održavao (dobar) odnos kroz život bio je njegov stric.

Školovanje i profesionalni razvoj

Abraham Maslow je pohađao ‘Boys High School’ (srednju školu za dječake), gdje je uređivao magazin latinskog jezika, kao i školske novine pod nazivom Principia. Sa 17 godina upisuje gradski koledž u New Yorku, a da bi udovoljio ocu, 1926. kreće na večernje časove prava u Brooklynu. Za nepune dvije sedmice, shvata da pravo nije za njega te se naredne godine prebacuje na Cornell Univerzitet. Tu uzima časove kod čuvenog Edwarda B. Titchenera, međutim, biva obeshrabren te odlučuje da napusti studije psihologije i vrati se na gradski koledž u New Yorku.

1928. ipak se ‘vraća’ psihologiji i prebacuje na Univerzitet Winsconsin, gdje je diplomirao 1930, magistrirao 1931, a doktorirao 1934. godine. Magistarsku tezu odbranio je kod profesora Hulseya Casona, dok je doktorsku tezu odbranio kod profesora Harrya Harlowa. Istraživanja su uglavnom vršena u laboratorijama na bijelim miševima, što je i Maslow činio sve dok nije odlučio da istražuje ‘žensku seksualnost’ te uvidio da je praktičnije istraživati na majmunima zbog sličnosti sa našom vrstom. Kao i većina psihologa tog perioda, i on je bio pod uticajem bihejviorizma, ali ubrzo razvija sopstvenu teoriju hijerarhije potreba i motiva te humanistički pristup kao koncept poimanja prirode čovjeka.

U periodu studiranja, 31. decembra 1928. godine, ženi se Berthom Goodman, sa kojom ostaje sretno oženjen do kraja života i sa kojom dobija dvije ćerke, Ann i Ellen. Po završetku studija, počinje da predaje na Univerzitetu Winsconsin, a potom 1935. prelazi na Columbia Univerzitet, gdje je radio sa Edwardom L. Thorndikeom narednih 18 mjeseci. Thorndike mu daje test inteligencije na kojem Maslow, na iznenađenje obojice, bilježi IQ 195. On mu takođe daje dozvolu da radi na istraživanju ljudske seksualnosti, čime se Maslow bavio sve do 1942. godine. U tom periodu radio je na Brooklyn koledžu sve do 1951, kada seli sa ženom i djecom, prvo u Californiu, a potom i u Massachusett, gdje je na Brandeis Univerzitetu bio predsjednik katedre za psihologiju.

Hijerarhija potreba i motiva i humanistička teorija ličnosti

maslow-1

Više o teoriji samoaktualizacije pročitajte ovdje

1954. godine, Maslow objavljuje svoje čuveno djelo pod nazivom ‘Motivacija i ličnost’. Tim djelom on je utemeljio jedan novi pristup i (humanističku) teoriju ličnosti koja je na neki način poimana kao revolucionarna teorija, s obzirom na to da su u tom periodu dominirala dva smjera u psihologiji, bihejviorizam i psihoanaliza. Bijehviorizam je poimao čovjeka kao prazan organizam koji je konstantno pod uticajem vanjskih činioca te je zainteresovan samo za njegove reakcije i odgovore na date činioce. Psihoanaliza je poimala čovjeka kao biće koje je pod uticajem urođenih nagona, konflikta te nesvjesnih procesa.

Humanistički pristup odbacuje bihejvioralno učenje, koje čovjeka poima kao stroj koji je moguće programirati, čime se zanemaruju specifična ljudska obilježja, kao što su vrijednosti, ciljevi, težnje, ljubavi, ljubomora, stid, stvaralaštvo itd. Ovaj pristup takođe odbacuje i psihoanalitičko učenje, prema kojem je čovjekova priroda loša te bazirana na urođenim instinktima, što čovjeka ne razlikuje od životinje. Humanisti čovjekovu prirodu poimaju kao jedinstvenu, posebnu i autentičnu, koja teži (samo)aktualizaciji sopstvenih potencijala i mogućnosti.

Put do samoaktualizacije ličnosti vodi preko zadovoljavanja određenih motiva, odnosno potreba, što predstavlja osnovnu teorijsku postavku te temelj Maslowljeve psihologije ličnosti.

Prema njemu, svaki pojedinac ima ciljeve (motive i potrebe) koje želi u životu postići. Ispunjavanje istih, djeluje kao nagrada što život čini vrijednim te mu daju smisao. Ti ciljevi su individualni, urođeni, a među njima vlada određena pravilnost i red, tj. hijerarhija. U toj hijerarhiji postoji pet nivoa i to:

  1. Osnovne fiziološke potrebe, kao što su potrebe za hranom, vodom, kiseonikom, spavanjem, seksom, zaštitom od ekstremnih temperatura, potrebom za izlučivanjem i potrebom za senzornom stimulacijom.
  2. Potrebe za sigurnošću, kao što su potrebe za stalnošću, redom, poretkom, strukturom i potrebe za predvidljivošću događaja u bližoj i daljoj budućnosti.
  3. Potrebe za pripadanjem i ljubavlju, prije svega porodičnoj grupi, a zatim i ostalim grupama u koje se pojedinac uključuje te nastoji da se afirmiše.
  4. Potrebe za samopoštovanjem mogu se podijeliti u dvije grupe i to: potrebe za poštovanjem samoga sebe i potrebe za poštovanjem od strane drugih ljudi.
  5. Potrebe za samoaktualizacijom predstavljaju iskorišćavanje svih kapaciteta, potencijala i talenata koje pojedinac ima.

Potrebe iz viših nivoa u hijerarhiji mogu se pojaviti u svijesti pojedinca tek onda kada su ispunjene potrebe iz nižih nivoa. Pa tako, ako fiziološke potrebe koje imaju vitalnu važnost za čovjekov opstanak nisu zadovoljene, pojedinac neće težiti višim potrebama, kao što su potrebe za sigurnošću, ljubavlju, poštovanjem i slično. Tek onda kada su fiziološke potrebe zadovoljene, čovjek teži ka ispunjavanju narednih potreba, a to je potreba za sigurnošću. Međutim, ako se ona ne može ostvariti, dolazi do abnormalnih promjena u ponašanju, kao što su neuroze i psihoze. Neostvarivanje potreba za pripadanjem i ljubavlju vode ka socijalnim neprilagođenostima i patološkim oblicima ponašanja, dok neuspjelo zadovoljavanje potreba za poštovanjem vode ka osjećaju nesposobnosti, neadekvatnosti, slabosti, neprilagođenosti, te osjećaju inferiornosti i bespomoćnosti.

Na vrhuncu razvoja ličnosti nalazi se potreba za samoaktualizacijom koju može dosegnuti samo mali broj ljudi. Maslow je istraživanjem došao do 15 karakteristika aktualizovanih osoba koje obuhvataju: efikasnu percepciju realnosti; prihvatanje sebe, drugih i prirode; spontanost, jednostavnost i prirodnost; usredsređenost na probleme; potrebu za samoćom i privatnošću; nezavisnost od kulture i okoline u kojoj se živi; stalna svježina primjećivanja; okeanski osjećaji; izvorna želja za pomaganjem ljudskom rodu; duboka veza sa malim brojem pojedinaca; sklonost demokratiji; sposobnost oštrog razlikovanja sredstva od cilja; smisao za filozofski humor; stvaralaštvo i odolijevanje kulturi.

Maslow je takođe razlikovao dvije vrste motiva i to motiv nedostatka ili deficijentnosti (D motiv) i motiv rasta ili metapotrebe (B motiv). D motivi predstavljaju potrebe nižeg reda, kao što su fiziološke potrebe i potrebe za sigurnošću, dok su B motivi povezani sa urođenom tendencijom za aktualizacijom samoga sebe. Prema njemu, oni postoje da obogate i prošire iskustvo te na taj način povećavaju radost življenja. U odnosu na ovu podjelu, Maslow razlikuje osobe koje su D motivisane i osobe koje su B motivisane.

Takođe je važno spomenuti da je Maslow utvrdio da ne postoje aktualizovane i zdrave osobe bez nekih nedostataka jer, prema njegovim riječima,  kako je uopšte moguće postati zdrava ličnost u jednom nesavršenom društvu.

8. jula 1966. godine on je izabran za predsjednika Američke Psihološke Asocijacije (APA), međutim, zbog lošeg zdravlja, dvije godine kasnije povlači se sa date pozicije. 8. juna 1970. godine, dok je trčao u Menlo parku u Californiji, u 62. godini života, Abraham H. Maslow je umro od srčanog udara.

Reference

Reference

Fulgosi, A. (1997). Psihologija ličnosti, teorije i istraživanja. Školska knjiga. Zagreb

Hoffman, E. (2004). Abraham Maslow’s Life and Unfinished Legacy. Japanese Journal of Administrative Sience. Volume 17, No. 3, 133-138.

Maslow, A. H. (1982). Motivacija i ličnost. Nolit. Beograd

Autor: Ivana Milinković

diplomirani psiholog koji pokušava da živi prema Kellyevoj paroli ' Niko ne mora da se nađe u ćorsokaku svojih alternativa, niti iko mora da bude žrtva sopstvene biografije. Ljudi ne mogu da izaberu svoju prošlost, ali mogu da se opredjele za svoju budućnost'

Komentiraj

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *

*

Vrati se gore